real estate menu left
real estate menu right

QRCode

 

 

QRCode โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

วิสัยทัศน์และพันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล

 

 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 

           ภายในปี  2560  โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม  เป็นองค์กรด้านการจัดการศึกษา  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความพร้อมและทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่  21


พันธกิจ

  • พัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
  • ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการเรียนรู้
  • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • ส่งเสริมผู้เรียนตระหนัก  รักษ์สิ่งแวดล้อมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  • พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพทางการศึกษา  ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
  • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นและมีความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / ประชาคมโลกสำหรับศตวรรษที่  21 

 

         


 

ผู้อำนวยการ

 

ngwk

สื่อการเรียนการสอน
@โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 เบอร์โทร 054-494368