author of the month

 

 

 

book of the month

 

 

 


รุ่งนภา นักกล้า
คำนำหน้าชื่อ: นาง
ชื่อต้น: รุ่งนภา
ชื่อสกุล: นักกล้า
ตำแหน่ง: ครู คศ. 2 (ชำนาญการ)
หน้าที่หลัก: ครูผู้สอน
หน้าที่พิเศษ: งานวัดผลประเมินผล
กลุ่มงาน/สาระ: คณิตศาสตร์