ยิดีรัสู่ว็ต์ที่ห้รู้รื่ * การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติตะวันตก *
:: เมนูหลัก ::
  หน้าแรก
  แบบทดสอบก่อนเรียน
  สมัยก่อนประวัติศาสตร์
  สมัยประวัติศาสตร์
  ศิลปวัฒนธรรมสมัยโบราณ
     อียิปต์
     เมโสโปเตเมีย
     กรีก
     โรมัน
  ศิลปวัฒนธรรมสมัยกลาง
     ศิลปะไบแซนไทน์
     ศิลปะโรมาเนสก์
     ศิลปะโกธิก
  ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่
     บารอก
     นีโอ-คลาสสิก
     โรแมนติก
     สัจนิยม
     เพรสชันนิสม์

 แบบทดสอบหลังเรียน
:: เว็บที่หน้าสนใจ ::
  หนังสือพิมพ์
  
    ไทยรัฐ
      เดลินิวส์
      คมชัดลึก
      ข่าวสด
      ผู้จัดการ
      The Nation
      INN
      Bangkok Post 
  โทรทัศน์
      ช่อง 3
      ช่อง 5
      ช่อง7
      ช่อง 9
      ช่อง 11
      ช่อง itv
      UBC
      CNN
      BBC
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติตะวันตก : หน้าแรก


ชื่อเว็บไซต์ : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติตะวันตก

รายวิชา : ส 32102 

ชื่อวิชา  : ประวัติศาสตร์สากล

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5

ตัวชี้วัดช่วงชั้น
    วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณและการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก (ส4.2 ม.4-6/1)

แหล่งที่มา

    พลับพลึง คงชนะ (2547), หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. กรุงเทพฯ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ

    วิทยา ปานะบุตร (2544), คู่มือสังคมศึกษา ม.6 กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา

นำเสนอโดย

    ครูเอมอร กาศสกุล

    ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

     โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

 


การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติตะวันตก
นำเสนอโดย เอมอร กาศสกุล