คำอธิบายรายวิชา
การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม  web page maker
       ออกแบบขั้นพื้นฐานและการจัดทำเว็บเพจด้วยโปรแกรม  web page maker  ศึกษาและฝึกปฏิบัติวิธีการจัดทำโครงสร้างเนื้อหา ของเอกสาร  ตกแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพการพิมพ์ข้อความ  เทคนิคการใช้ภาพ  เสียง  การเชื่อมโยงเนื้อหาในเว็บเพจ การสร้างเทคนิคเพื่อให้เว็บเพจมีความน่าสนใจ  ศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการสร้างเว็บเพจ  แก้ไขปรับปรุงไฟล์เพื่อนำเสนอข้อมูล  และอัพโหลดข้อมูลขึ้นสู่เครื่องบริการในเครือข่าย  นำเว็บเพจไปประยุกต์ใช้เผยแพร่ข้อมูล  ประชาสัมพันธ์  ข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ ออกสู่สาธารณชนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
       
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเว็บเพจ
2. มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรม  web page maker
3.  เรียกใช้โปรแกรม  web page maker   และรู้จักองค์ประกอบของโปรแกรม
4.  สามารถสร้างงาน  ทำการบันทึกเอกสาร  และสามารถนำงานที่บันทึกมาใช้งานได้
5.  แทรกรูปภาพ  จัดเอกสารให้สวยงามในรูปแบบต่าง ๆ ได้
6.  สร้างโฟลเดอรืเพื่อจัดเก็บเอกสาร  ทำการ  Export  ชิ้นงานเป็นไฟล์เอกสารชนิด  html  ได้


การสร้าง  Web page Maker
การสร้าง web page maker ง่ายจัง!