real estate menu left
real estate menu right

QRCode

 

 

QRCode โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 
ชื่อ : ศศิธร มะโนรส
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

 

 
ชื่อ : อัญญรัตน์ สมศักดิ์
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
 
ชื่อ : อนุรักษ์ กระทง
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครู
 
ชื่อ : ธัญญารัตน์ สมศรี
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
 

ผู้อำนวยการ

 

ngwk

สื่อการเรียนการสอน
@โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 เบอร์โทร 054-494368