real estate menu left
real estate menu right

QRCode

 

 

QRCode โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
 
ชื่อ : เอมอร กาศสกุล
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

 

 
ชื่อ : สมบัติ สมศรี
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
 
ชื่อ : ศศิธร อินต๊ะปัญญา
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
 
ชื่อ : พัชรพร ธนะขว้าง
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
 
ชื่อ : กิตติพันธุ์ กันทะวงค์
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
 

ผู้อำนวยการ

 

ngwk

สื่อการเรียนการสอน
@โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 เบอร์โทร 054-494368