real estate menu left
real estate menu right

QRCode

 

 

QRCode โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
 
ชื่อ : กันติศา โภคากรณ์
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

 

 
ชื่อ : ทวีชัย สมควร
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
 
ชื่อ : กฤษฎิ์ กาบทุม
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
 
ชื่อ : ชญานัท บัวหลวง
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
 
ชื่อ : ภูมริน ยมหา
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง : อัตราจ้าง
 

ผู้อำนวยการ

 

ngwk

สื่อการเรียนการสอน
@โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 เบอร์โทร 054-494368