real estate menu left
real estate menu right

QRCode

 

 

QRCode โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 
ชื่อ : สถาปัตย์ หงษ์ทอง
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

 

 
ชื่อ : ชาญชัย สมศรี
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
 
ชื่อ : ชมนาท สมศรี
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
 
ชื่อ : รุ่งนภา นักกล้า
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
 

ผู้อำนวยการ

 

ngwk

สื่อการเรียนการสอน
@โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 เบอร์โทร 054-494368