real estate menu left
real estate menu right

QRCode

 

 

QRCode โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ประวัติความเป็นมา PDF พิมพ์ อีเมล

 

       โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม เป็นโรงเรียนสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ 9 ถนนพะเยา-เชียงคำ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้รับอนุมัติให้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2528 โดยขออนุญาตใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎร ในตำบลห้วยลาน และตำบลป่าซาง สมทบทุนและแรงงานในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งปัจจุบันที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ได้รับเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดจำนวน 37 ไร่ 3 งาน
      
วันที่ 20 พฤษภาคม 2528 ได้เปิดเรียนเป็นครั้งแรก มีครูจำนวน 6 คน และนักเรียน 2 ห้องเรียน จำนวน 90 คน โดยมีนายรัศมี บ้านกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นายธานินทร์ ชินวัฒน์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง ห้องส้วมนักเรียน จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง และได้รับงบประมาณเพิ่มเติมสร้างอาคารเรียน 108 ล จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู จำนวน 1 หลัง
      
ปีการศึกษา 2531 ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวเป็นอาคารฝึกงาน สร้างห้องส้วมนักเรียน จำนวน 1 หลัง ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 1 ชุด
      
ปีการศึกษา 2534 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง ถังน้ำประปา จำนวน 1 ใบ ถังเก็บน้ำฝน 1 ชุด ถังพักน้ำ จำนวน 2 ใบ และได้บ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ จากกรมทรัพยากรธรณีวิทยา
     
ปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นายทรงศักดิ์ อนุพันธ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
     
ปีการศึกษา 2537 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ล จำนวน 1 หลัง และได้บ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ จากกรมทรัพยากรธรณี
     
ปีการศึกษา 2538 ได้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าโครงการนำร่องปฏิรูปโรงเรียนทำให้ได้รับงบประมาณ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงใต้ถุนอาคารเรียน 108 ล จำนวน 8 ห้องเรียน
     
ปีการศึกษา 2539 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายธำรงค์ บุญกาญจน์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
     
ปีการศึกษา 2540 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายอุทร นัดดากุล รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ต่อมาแต่งตั้งให้ นายสุทัศน์ บุญสม ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 10 ชุด คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร จำนวน 1 ชุด จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 48 ที่นั่ง ได้รับเงินบริจาคจากการจัดทอดผ้าป่าของคณะกรรมการโรงเรียน ชมรมผู้ปกครอง และจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวนทั้งสิ้น 120,000 บาท จึงได้ดำเนินการจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน 216 ล ด้านทิศตะวันออก
     
ปีการศึกษา 2542 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นายบุญศรี หาลือ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เนื่องจากเกิดวาตภัย เมื่อปี พ.ศ. 2541 จำนวน 100,000 บาท ได้ดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างอาคารเรียนประกอบจำนวน 7 รายการ
      ต่อมาได้สร้างอนุสรณ์พ่อขุนงำเมือง ประดิษฐานไว้ในโรงเรียน โดยได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา และในเดือนมีนาคม 2543 ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดพะเยา สร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 5 เมตร จากถนนพะเยา - เชียงคำ บริเวณทางเข้าโรงเรียนเป็นระยะทาง 320 เมตร 
     
ปีการศึกษา 2543 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นายณรงค์ สุปินะเจริญ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ มีการพัฒนาดังนี้
         ได้รับงบประมาณ 250,000 บาท นำมาปรับเกรดพื้นที่สนามฟุตบอลใหม่ (พื้นที่เดินเป็นหิน) สนามมีขนาดกว้าง 90 เมตร ยาว 140 เมตร
         ปรับย้ายเสาธงมาไว้บริเวณหน้าอาคาร 216 ล เพื่อความเหมาะสม สวยงาม โดยฐานของเสาธงปูด้วยกระเบื้องเซรามิค ใช้งบประมาณ 10,000 บาท โดยใช้เงินบำรุงการศึกษาจำนวน 4,000 บาท และเงินบริจาคจากปลัดวิวัฒน์ สุปินะเจริญ จำนวน 6,000 บาท 
         ปรับปรุงฐานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง เนื่องจากเป็นพื้นธรรมดา ไม่สง่างาม โดยร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค จัดปูกระเบื้องเซรามิค เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท
         สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา อนุเคราะห์ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ ขนาดลึก 42 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำใช้ไม่เพียงพอ
       ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนมีพัฒนาดังนี้
         ได้รับงบประมาณจากกรมประมง จำนวน 100,000 บาท โดยถ่ายโอนงบประมาณผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลาน จัดขุดสระน้ำ ขนาดกว้าง 39 เมตร ยาว 42 เมตร และลึก 3.30 เมตร เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้และเป็นแหล่งประมงของโรงเรียน
         ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน 1,894,000 บาท จัดสร้างโรงอาหารขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 25 เมตร ความจุ 300 ที่นั่ง
         ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน 68,000 บาท โดยถ่ายโอนผ่านโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษากับกรมสามัญศึกษา เพื่อการส่งเสริมการเรียนการสอนจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 100 ชุด
         ปรับย้ายที่จอดรถครูคณะครู - อาจารย์จากที่เดิมไปไว้ที่ข้างโรงอาหารหลังใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท เลิศบุญฤทธิ์ จำกัด สร้างให้พร้อมเทพื้นคอนกรีตเชื่อมเป็นถนนระหว่างโรงอาหารกับโรงรถครูตลอดแนวรวมเป็นเงิน ประมาณ 50,000 บาท
         ขออนุมัติใช้งบเหลือจ่ายจากการตอกเสาเข็มไม่ลง ของการก่อสร้างโรงอาหารเป็นจำนวน 52,000 บาท ปรับปรุงและติดตั้ง Internet แบบเครือข่ายได้ 17 เครื่อง
         ปรับบริเวณที่จอดรถครูเดิม ให้เป็นลานจอดรถรับ - ส่งนักเรียน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
         ร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาจัดผ้าป่า เพื่อหาทุนสมทบซื้อคอมพิวเตอร์ไว้บริหารงานห้องสมุด 1 เครื่อง และจัดเก็บข้อมูลบริหารระบบ EIS ของกระทรวงศึกษาธิการไว้ที่ธุรการ 1 เครื่อง พร้อมเชื่อมโยงเครือข่าย Internet ลงห้อมสมุด วิชาการ และธุรการ
         ได้รับงบประมาณประจำปี 2545 จากกรมสามัญศึกษา จำนวนเงิน 261,000 บาท เป็นงบปรับปรุง และถมดินดำ สนามฟุตบอล เนื่องจากสนามเดิมเป็นหิน จึงต้องลงดินดำเพื่อให้หญ้าขึ้น และสนามไม่เป็นอันตราย 
      
ปีงบประมาณประจำปี 2546 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณมาให้ ดังนี้
         งบจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง จำนวนเงิน 80,000 บาท
         งบจัดสร้างห้องน้ำห้องส้วม แบบ 6 ที่ /27 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 189,000 บาท
         งบจัดซื้อเครื่องมือช่างไม้ 16 รายการ เป็นจำนวนเงิน 41,000 บาท
         ได้รับความร่วมมือกับสมาคมครู - ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมให้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 10 เครื่อง ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนได้ในระดับหนึ่ง
         ได้รับความร่วมมือกับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบบ Internet แบบ Turbo Internet ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
       ปีงบประมาณประจำปี 2547  ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน ดังต่อไปนี้
          ได้รับงบจัดสร้างส้วม 1 หลัง 6 ห้อง เป็นจำนวนเงิน 198,000 บาท
          ได้รับงบจัดซื้อเครื่องมืองานไม้ 16 รายการ เป็นจำนวนเงิน 41,000 บาท
       ปีงบประมาณประจำปี 2548 - 2549 ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน ดังต่อไปนี้
          ได้รับการสนับสนุนจากชมรมผู้ปกครอง ครู นักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียน จำนวน 25,000 บาท
          ระดมทุนทรัพย์จากผู้ปกครอง จำนวน 300,000 บาท
          สพฐ. จัดสรรงบในโครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน จำนวน 136,000 บาท
         สพฐ. จัดสรรงบในโครงการปรับปรุงระบบประปาโรงเรียน จำนวน 69,000 บาท
         สพฐ. จัดสรรงบในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน จำนวน 94,300 บาท
         สพฐ. จัดสรรงบในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น , ม.ปลาย จำนวน 666,000 บาท
         สพฐ. จัดสรรงบในโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน , พื้น , ทาสีประตู และหน้าต่าง จำนวน 556,000 บาท
         ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการทำระบบประปาภูเขา จำนวน 450,000 บาท


 

ผู้อำนวยการ

 

ngwk

สื่อการเรียนการสอน
@โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 เบอร์โทร 054-494368