real estate menu left
real estate menu right

QRCode

 

 

QRCode โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

พิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
     โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมได้พร้อมใจกันจัดพิธีวันไหว้ครูเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์มา โดยในงานไดรับเกียรติจาก นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม เป็นประธานในพิธี แล้วกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน
 

ผู้อำนวยการ

 

ngwk

สื่อการเรียนการสอน
@โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 เบอร์โทร 054-494368