real estate menu left
real estate menu right

QRCode

 

 

QRCode โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นฟุตบอลในสถานศึกษา
     เมื่อจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ พร้อมคณะครูนักเรียนร่วมกับสถานตำรวจภูธรดอกคำใต้ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ ให้ความรู้การป้องกันการเส่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาแก่นักเรียน เพื่อลดผลกระทบที่จะตามมาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ สังคมและพฤติกรรมของนักเรียน
 

ผู้อำนวยการ

 

ngwk

สื่อการเรียนการสอน
@โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 เบอร์โทร 054-494368