real estate menu left
real estate menu right

QRCode

 

 

QRCode โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

--------------------------------------

--------------------------------------

บุคลากร
โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม มี 34 ผู้ใช้ลงทะเบียน

รูปภาพ รายละเอียด-1 รายละเอียด-2
ยุทธนา เปี้ยจันตา
คำนำหน้าชื่อ: นาย
ชื่อต้น: ยุทธนา
ชื่อสกุล: เปี้ยจันตา
ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก: ครูผู้สอน
หน้าที่พิเศษ: งานห้องสมุด
กลุ่มงาน/สาระ: ศิลปะ
หน่วยงาน: โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
เว็บไซต์: -
อีเมล: ส่งอีเมล
โทรศัพท์ #: -
แฟกซ์ #: -
ศิวัช สวัสดี
คำนำหน้าชื่อ: นาย
ชื่อต้น: ศิวัช
ชื่อสกุล: สวัสดี
ตำแหน่ง: ครู คศ. 1
หน้าที่หลัก: ครูผู้สอน
หน้าที่พิเศษ: งานทุนการศึกษา
กลุ่มงาน/สาระ: ศิลปะและดนตรี
หน่วยงาน: โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
เว็บไซต์: -
อีเมล: ส่งอีเมล
โทรศัพท์ #: -
แฟกซ์ #: -
กันติศา โภคากรณ์
คำนำหน้าชื่อ: นางสาว
ชื่อต้น: กันติศา
ชื่อสกุล: โภคากรณ์
ตำแหน่ง: ครู คศ. 1
หน้าที่หลัก: ครูผู้สอน
หน้าที่พิเศษ: งานแนะแนว
กลุ่มงาน/สาระ: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วยงาน: โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
เว็บไซต์: -
อีเมล: ส่งอีเมล
โทรศัพท์ #: -
แฟกซ์ #: -
กฤษฏิ์ กาบทุม
คำนำหน้าชื่อ: นาย
ชื่อต้น: กฤษฏิ์
ชื่อสกุล: กาบทุม
ตำแหน่ง: ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก: ครูผู้สอน
หน้าที่พิเศษ: งานอาคารสถานที่
กลุ่มงาน/สาระ: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วยงาน: โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
เว็บไซต์: -
อีเมล: ส่งอีเมล
โทรศัพท์ #: -
แฟกซ์ #: -
ทวีชัย สมควร
คำนำหน้าชื่อ: นาย
ชื่อต้น: ทวีชัย
ชื่อสกุล: สมควร
ตำแหน่ง: ครู คศ. 2 (ชำนาญการ)
หน้าที่หลัก: ครูผู้สอน
หน้าที่พิเศษ: หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
กลุ่มงาน/สาระ: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วยงาน: โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
เว็บไซต์: -
อีเมล: ส่งอีเมล
โทรศัพท์ #: -
แฟกซ์ #: -
ศศิธร มะโนรส
คำนำหน้าชื่อ: นางสาว
ชื่อต้น: ศศิธร
ชื่อสกุล: มะโนรส
ตำแหน่ง: ครู คศ. 1
หน้าที่หลัก: ครูผู้สอน
หน้าที่พิเศษ: งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงาน/สาระ: ภาษาต่างประเทศ
หน่วยงาน: โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
เว็บไซต์: -
อีเมล: ส่งอีเมล
โทรศัพท์ #: -
แฟกซ์ #: -
อัญญรัตน์ สมศักดิ์
คำนำหน้าชื่อ: นาง
ชื่อต้น: อัญญรัตน์
ชื่อสกุล: สมศักดิ์
ตำแหน่ง: ครู คศ. 1
หน้าที่หลัก: ครูผู้สอน
หน้าที่พิเศษ: งานพัฒนาบุคลากร
กลุ่มงาน/สาระ: ภาษาต่างประเทศ
หน่วยงาน: โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
เว็บไซต์: -
อีเมล: ส่งอีเมล
โทรศัพท์ #: -
แฟกซ์ #: -
อนุรักษ์ กระทง
คำนำหน้าชื่อ: นาย
ชื่อต้น: อนุรักษ์
ชื่อสกุล: กระทง
ตำแหน่ง: ครู คศ.1
หน้าที่หลัก: ครูผู้สอน
หน้าที่พิเศษ: งานพัสดุ
กลุ่มงาน/สาระ: ภาษาต่างประเทศ
หน่วยงาน: โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
เว็บไซต์: -
อีเมล: ส่งอีเมล
โทรศัพท์ #: -
แฟกซ์ #: -
ชาติ เจนใจ
คำนำหน้าชื่อ: นาย
ชื่อต้น: ชาติ
ชื่อสกุล: เจนใจ
ตำแหน่ง: ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก: พนักงานบริการ
หน้าที่พิเศษ: -
กลุ่มงาน/สาระ: บริการ
หน่วยงาน: โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
เว็บไซต์: -
อีเมล: ส่งอีเมล
โทรศัพท์ #: -
แฟกซ์ #: -
มอญ เจนใจ
คำนำหน้าชื่อ: นาย
ชื่อต้น: มอญ
ชื่อสกุล: เจนใจ
ตำแหน่ง: ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก: พนักงานบริการ
หน้าที่พิเศษ: -
กลุ่มงาน/สาระ: บริการ
หน่วยงาน: โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
เว็บไซต์: -
อีเมล: ส่งอีเมล
โทรศัพท์ #: -
แฟกซ์ #: -

ผู้อำนวยการ

 

ngwk

สื่อการเรียนการสอน
@โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 เบอร์โทร 054-494368